(c)_Shilpa_Gupta_KIOSK

Shilpa Gupta’s solo show at Kiosk Gallery

Shilpa Gupta’s solo show at Kiosk Gallery / February 11, – April, 16, 2017 / Opening February 10, 2017 at 20h00 / More info