Douglas Gordon: Stan Douglas and Gordon Douglas: Double Vision, Beacon 1999